Projekt – „Aktywny w szkole- aktywny w życiu”  

 
„KOŁA NAUKOWE MŁODYCH”
 Prowadzone w ramach 3 sekcji:

-matematyczno-naukowo-techniczna,

-informatyczna     

- przedsiębiorczości.


W ramach sekcji będzie pracować : 8 uczniów zdolnych, 15 przeciętnych i 15 wymagających wsparcia z przedmiotów : matematyka, fizyka i biologia.
 
 „FESTIWALE NAUKI”

 1. Jeden dzień w semestrze, zajęcia w formie pikniku, dnia otwartego – prezentacjeosiągnięć, wyników prac w ramach sekcji itp. dla wszystkich uczniów szkoły orazzaproszonych gości: rodzina, instytucje (np. organizacja pozarządowa działająca narzecz dzieci niepełnosprawnych, sąsiednia szkoła podstawowa itp.)2. Środki i materiały dydaktyczne do wykorzystania na organizację festiwalu: I semestr– 3000 zł (II semestr – 1500 zł, III semestr – 1500 zł, IV semestr - 1500, V semestr– 1500, VI semestr – 3000), środki potrzebne do realizacji festiwalu zamówieniebędzie przygotowywane w oparciu o przygotowaną i zatwierdzoną przezKoordynatora regionalnego listę zakupów3. Zapewniony ze środków projektu drobny poczęstunek4. Istnieje możliwość zaproszenia 1 gościa-prelegenta (po wcześniejszym uzgodnieniuz koordynatorem).
„PONADREGIONALNE WARSZTATY NAUKOWE”
 1. Jeden zjazd w semestrze dla uczniów zdolnych, miejsce realizacji – UniwersytetŚląski w Katowicach.2. Organizowane dla kilku szkół równocześnie (aspekt ponadregionalny).3. Zakres tematyczny: matematyka, fizyka, biologia, informatyka + elementyprzedsiębiorczości.4. Zapewniony transport zorganizowany i poczęstunek5. Uczniowie przyjeżdżają wraz z 1 opiekunem/nauczycielem z danej szkoły.
„WSPARCIE I POMOC”
 1. Zajęcia wyrównawcze dla trzyosobowych grup uczniów z przedmiotów matematyka,fizyka, biologia. Łącznie 5 grup w szkole.2. Łączna liczba godzin do wykorzystania w szkole w ramach działania WiP – 60 godzinmiesięcznie.W semestrze zimowym 2009/2010 przewidziano 3 miesiące, w pozostałych 4 miesiącepracy w działaniu.4. Zajęcia będą prowadzić opiekunowie sekcji, a także inni  nauczyciele przedmiotu. 5. Każdy uczeń wskazany do tego działania otrzymuje Bon WiP-a ,potwierdzający jegowybór nauczyciela do zajęć wyrównawczych. Łączna liczba zajęć wyrównawczych dla ucznia – 12 godzin miesięcznie.
„WARSZTATY AKTYWNOŚCI WŁASNEJ”
 1. Dla każdej szkoły 6 sesji po 2 dni zajęć z zakresu rozwoju osobistego – grupoweporadnictwo zawodowe, tworzenie Indywidualnych Planów Aktywności.2. Realizowane przez firmę zewnętrzną, nadzorowane przez zespół projektowy zramienia Uniwersytetu Śląskiego; zajęcia całodniowe – 2 x 8 godzin lekcyjnych(dwa dni robocze)3. Realizowane w szkole lub poza szkołą w wynajętej sali.4. Zapewniony posiłek w trakcie przerw.
WYCIECZKI NAUKOWE
 1. Jedna 3-dniowa wycieczka dla wszystkich uczniów (uczestników) w każdym rokuszkolnym.2. Realizowane będą przez firmę zewnętrzną  na terenie 4 województw: śląskie, małopolskie, łódzkie, opolskie, ale w innym niż woj. w którym zlokalizowana jest szkoła.3. Merytorycznie mają być uzupełnieniem działań w szkołach (realizowane wnawiązaniu do projektów prowadzonych w szkołach).4. Zaproszeni do wyjazdu z młodzieżą zostaną opiekunowie sekcji Koła NaukowegoMłodych lub zewnętrzni opiekunowie.5. Opiekunowie sekcji mogą (ale nie muszą) zgłosić koordynatorom regionalnym swojepropozycje planów wycieczki, które w miarę możliwości będą spełniane.
OBOZY NAUKOWE
 1. Jeden obóz naukowy 7-dniowy dla wszystkich uczniów (uczestników) w ciągu 3 latwdrażania projektu.2. Realizowane będą przez wyłonioną w przetargu firmę zewnętrzną na terenie 4 województw: śląskie, małopolskie, łódzkie, opolskie, ale w innym niż woj. w którym zlokalizowana jest szkoła.3. Merytorycznie mają być uzupełnieniem działań w szkołach (realizowane wnawiązaniu do projektów prowadzonych w szkołach).4. Zaproszeni do wyjazdu z młodzieżą zostaną opiekunowie sekcji. 5. Opiekunowie sekcji mogą (ale nie muszą) zgłosić koordynatorom swoje propozycjeplanów obozów, które w miarę możliwości będą spełniane.
KONKURS Z NAGRODAMI
 1. Jeden w każdym roku szkolnym.2. Temat konkursu będzie łączył zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, biologii, informatykiz elementami przedsiębiorczości3. W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs, w którym będą brały udział zespoły uczniów z minimum3 województw (współpraca za pośrednictwem np. biuletynu i forum).4. Jedną z nagród (obok rzeczowych) jest udział laureatów w profesjonalnej sesjifotograficznej - powstanie wystawa promująca ideę projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

Nazwisko Imię klasa
Kasprzyk Daria 1c
Wojsa Radosław 1c
Szymczyk Marzena 1d
Szymczyk Monika 1d
Florek Natalia 1d
Wójcik Denis 1a
Janda Jessica 1a
Rypa Milena 1d
Rybol Renata 1d
Domeredzka Marzena 1c
Gomolla Marta 1a
Kubata Dominika 1d
Celt Katarzyna 1c
Czichon Denis 1b
Ciupka Tomasz 1b
Bula Michał 1b
Urbańczyk Dawid 1b
Tiszbierek Martina 1b
Klimek Kamil 1b
Polaczek Małgorzata 1a
Dronia Mariola 1c
Duda Izabela 1c
Michalik Izabela 1c
Barteczko Klaudia 1c
Kossakowska Stefania 1a
Talar Aleksandra 1a
Majnusz Weronika 1c
Miller Anna Anna 1b
Sołowiej Paweł 1d
Trałka Marta 1b
Płuciennik Martyna 1a
Gamża Dominika 1a
Jelito Patrycja 1a
Karwot Armin 1c
Pordzik Michael 1c
Wieczorek Marta 1d
Glombik Małgorzata 1d
Barton Aleksandra 1a